Building Timor-Leste

Back to all blogs
7

SEITOR PRIVADO NUDAR DALAN BA DEZENVOLVEMENTO

Termu dezenvolvemento tuir istoria nudar termu “comum” ne’ebe sosiedade sira assosia ho progressu. Dezenvolvemento iha konotasaun positive tamba relasiona ho esforsu ka prosesu atu hakat husi buat ne’ebe seidauk dezenvolvido ba dezenvolvemento atu sai dezenvolvido. Maiske nune termu dezenvolvemento lahetan fatin nebe metin iha vida-sosial, povo no nasaun.

Ohin loron Parlamento Nasional no Sosiedade Civil mos koalia maka’as iha uma fukun Timor-Leste nian kona ba dezenvolemento Nasional Integradu entaun lakoalia buat seluk maibe koalia mos asunto setor privado sira mos sai hanesan parseiria hodi kontribui ba dezenvolvemento iha nasaun ida ne’e atu nune nasaun ida ne’e mos bele dezenvolvido hanesan mos nasaun sira seluk.

Sentru Timor Development (Timor Plaza)

Exemplo ida mak hanesan Kompania Timor development (Timor Plaza) ho sira seluk wainhira staff Peace Dividend Trust liu hosi equipa verifikasaun hetan informasaun katak sira mos iha honesti bo’ot ida hodi kria ambiente ida ho diak hodi fasilita sentru informasaun merkadoria nian ba seitor privado sira seluk e’ hodi halao sira nia actividades negojio iha fatin ne’e alende hanesan fatin halibur ema hodi buka osan iha neba.

Maibe tuir hau nia hare katak seitor privado importante duni no seitor privado mos bele hanesan liman-ain ba governo nian hodi tulun no kria kampo detrabalho ba Timor oan sira hanesan Kompania Timor Development (Timor Plaza) hau nia hakarak karik wainhira mak sentru informasaun negosio hanesan ne’e iha mos Distrito hotu-hotu hau fiar katak sei fo benefisio boot ba joventude sira iha distrito no ekonomia sei iha mudansa boot ida iha nasaun ida ne’e no dezenvovemento komesa hakat ona pasu ida ba pasu seluk wainhira kumpara ho dezenvolemento nebe mak iha tinan uluk nian.

Kompania Street Burger King mos uza fatin hanesan ne’e hodi halibur osan

Atu kumpara deit iha tempo okupasaun Indonesia wainhira hau sei estuda hela iha kadeira SMA iha Indonesia nia tempo hau lahare fatin sira unik hanesan Kompania Timor Development (Timor Plaza) atu prepara fila fali fatin ba negosio sira seluk hanesan, National Insurance Timor-Leste, Timorgro Lda (NITL) ho sira sel-seluk hanesan Street Burger King hodi uza fatin hirak strategia hanesan ne’e atu hodi halao sira nia actividade negosio iha neba maibe wainhira hau hare fatin sira unique hanesan ne’e hau hanoin kalo ida ne’e mak dehan Independensia nia resultado! Wainhira Timor-Leste Independensia no sai hosi Resime Indonesia nia ukun maka nasaun ne’e fasil atu asesu iha fatin strategia sira hanesan ne’e kumpara ho tempu resime Indonesia nian iha tinan 1975 too mai iha 1999 ate to’o ohin loron,ita hanoin tok se wainhira mak fatin sira hanesan ne mak habelar nakonu iha Timor latar tomak ou distrito hat-hotu saida mak atu akontese tan?

Kompania Timorgro Lda mos uza fatin hanesan ne'e hodi fa'an sira nia produtu

Termu dezenvolvemento tuir istoria nudar termu “comum” ne’ebe sosiedade sira assosia ho progressu. Dezenvolvemento iha konotasaun positive tamba relasiona ho esforsu ka prosesu atu hakat husi buat ne’ebe seidauk dezenvolvido ba dezenvolvemento atu sai dezenvolvido. Maiske nune termu dezenvolvemento lahetan fatin nebe metin iha vida-sosial, povo no nasaun.

Ohin loron Parlamento Nasional no Sosiedade Civil mos koalia maka’as iha uma fukun Timor-Leste nian kona ba dezenvolemento Nasional Integradu entaun lakoalia buat seluk maibe koalia mos asunto setor privado sira mos sai hanesan parseiria hodi kontribui ba dezenvolvemento iha nasaun ida ne’e atu nune nasaun ida ne’e mos bele dezenvolvido hanesan mos nasaun sira seluk.

7 Comments

 1. Edward Rees says:

  Maibe nu sa iha distritu sira?

 2. Baptista da Silva says:

  Ida ne mak sai hanesan preokupasaun ba hau nia artikel ida ne se karik iha Timor-Leste liu-liu iha distrito hat-hotu mak iha hotu bele hatu katak dezenvolvemento iha impakto duni ona.

 3. Correia says:

  Maun Edward,
  Los duni hau aseita katak dezenvolvementu labele iha kapital deit maibe tenke da’et mos ba distritu atu nune’e ema hotu bele sinti benefisiu husi dezenvolvementu ida ne’e. Koalia kona ba dezenvolvementu persiza rekursu nebe mak diak, entaun tenke iha kapasitasaun nebe adekuada ba ita nia ema sira/ seitor privada atu bele realiza mehi ida ne’e.

  Regards,
  Mada

 4. Hau hanoin katak Sektor privadu iha Distrito sira mos eziste, so que kapasida mak dala ruma limitadu intermus Financeira no rekursus humanus. Exemplu ida mak dadauk ne’e sira hari asosiasaun oin-oin inklui CCI distrital sira para bele funsiona hodi kontribui no bele karik ezekuta planu govero konaba Infrastrutura no sira seluk tan. Problema ida fali mos mak Sektor privadu sira barak mak hakarak mai hadau fatin iha DIli entaun Distritu sira kuaze abandona hotu.. karik iha Pakote ruma husi Governo ba Distritu entaun sira rame-rame halai fali ona ba Distritu…

  Abracos

  Jose

 5. Joao Noronha says:

  Artigu oan ne diak katak kolia kona-ba importansia setor privadu no oin sa bele sai nudar parseiru diak governu nian atu bele mos kria serbisu ruma. Artigu ne temi mos kona-ba Timor Plaza, maibe la dun iha informasaun liu tan kona-ba Timor Plaza oras ne oin sa ona. Nia konstrusaun hotu ona no rekruta ona ema hira mak serbisu iha plaza ne. Se kolia kona-ba tulun kria kampu serbisu. Nudar ema nebe la hela iha Dili eh Timor-Leste mak le artigu ida ne karik, entaun sei hamosu pergunta hanesan.

  Tuir mai iha kolia kona mos ba estabelese sentru informasaun negosiu. Se bele hakerek mos katak harii sentru informasaun negosiu ne idea se nian? Izemplu, PDT nian ka se nian? Se mak responsabliza no halao ba ida ne? Mais ou menus informasaun negosiu saida deit mak sira fo ba ema sira (kliente) nebe presiza informasaun ne? Alen de informasaun, apoiu saida tan mak sira bele fo. Sira hahu efitivamente hori bainhira no oras ne iha kliente hira mak sira atende ona. Karik buat sira ne mos importante atu tau iha artigu ne atu ema nebe le dadaun, bele hatene oin sa rezultadu konkretu ou importansia husi forma sentru importante ida ne. Hau nia sujestaun mak ne deit. Abrasu, JN

 6. Joao Noronha says:

  Ida tan katak tan sa mak ida ne foin loke iha Dili no ita seidauk hatene katak nia lao ho diak ka lae no ita hakarak kedas atu bele loke tan kedas mos iha distritu sira. Nusa la halo ida ne lao lai hanesan pilotu ida ida no iha esperensia los ona mak loke nia ramu (cabang/branch) iha distritu sira. Ne mos hanesan idea ida deit.

 7. Zito da Costa says:

  Iha autor 3 mak importante ba dezenvolvimentu : Governo, Sociedade Civil no Seitor Privado. Pergunta importante mak “aktor setor privado ne ema RAI NAIN ka LA’O RAI?”

Leave a Comment


Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button