Ilidio Ximenes Da Costa

Back to all blogs
Funcionariu Baniuaga Ltd Halo Atendimentu

Hakat Husi Hiban Ida Ba Hiban Seluk

Iha ai knanoik ida dehan nune’e “ Wainhira iha fiar metin ba nia an, nia sei hakat ba iha hiban seluk iha loron oin mai, wainhira fira namlele, atu hakat ba hiban ida mos ... More
Delegasaun Emprasariu sira husi Malaysia

Malaysia Hakarak Investe Iha Timor-Leste

... More
Reliance mos usa kontentor husi Trans Ocean nian.

Explorasaun Mina no Gas

Iha tinan hirak liu ba kotuk ema rai liur hatene Timor-Leste riku ba “Ai Kameli”, ikus dadaun ne’e “Mina no Gas” sai hanesan “Masin Midar” ba Timor Oan rasik no ... More

Sosa Nain no Fa’an Nain ‘PROJEITU KITAN” Hetan Malu iha Hotel Timor

Iha loron 15 de Setembru 2010, tuku 9 dader to’o tuku 5 lokraik iha Hotel Timor, ENI (kompania mina no gas ne’ebe manan tender iha rai laran) hetan dalan husi Autoridade N... More

Dadur Nian (Prisoneiru) Sai “Badaen” Ba Nia An No Ema Seluk

Iha loron 21 de July 2008, ami nain tolu ba iha prisaun Bekora hodi buka hatene ou kolekta informasaun kona ba rekisasaun ne’ebe mai husi Hotel Esplanada atu sosa kadeira ro... More
Presidente CCI Bobonaro Sr. Norberto Jose koalia ho Sr. Julius Minure, Companhia Gajah Mada nain.

Empresariu Fronteristas Hasoru Malu.

Iha loron 30 Novembru 2010, Peace Dividend Trust (PDT) serwisu hamutuk ho Camara do Comercio Bobonaro no Governu Distrital Bobonaro hodi hala’o soru mutu ba dahuluk ne’ebe... More

Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button