Dadur Nian (Prisoneiru) Sai “Badaen” Ba Nia An No Ema Seluk - Building Markets

Dadur Nian (Prisoneiru) Sai “Badaen” Ba Nia An No Ema Seluk

by Ilidio Ximenes Da Costa
December 16, 2010

Iha loron 21 de July 2008, ami nain tolu ba iha prisaun Bekora hodi buka hatene ou kolekta informasaun kona ba rekisasaun ne’ebe mai husi Hotel Esplanada atu sosa kadeira rotan. Uluk liu, ami hasoru malu ho chefe prisaun Bekora, senhor Agapito Kantu hodi esplika Peace Dividend Trust (PDT) nia knar no serwisu engeral no hatoo mos objektivo ba kolekta informasaun. Husi dala lia ba dala lia, ami hetan autorisasaun hodi tama ba iha ofesina prisaun nia laran hodi hasoru malu ho intruktores/formadores sira no mos haree direitamente aktividades no sasan nebe maluk prisoneiros sira produs.

Instruktor/formadores nebe ami hasoru mak hanesan: senhor Evaristo Viana (formadores ba rotan), senhora Elda Ferreira (formadora ba Alfaiate), senhor Jose Fernandes (formadores ba carpintaria). Maluk prisoneiro sira halo aktividades oi-oin iha kadeia laran nebe hetan suporta husi UNDP, Caritas Australia no husi ministerio rasik. Sasan ne’be sira halo mak hanesan:

1. Meja, kadeira, basket husi rotan no au nebe faan ho preso $ 15 too $50.

2. Kama, arus janela no odamatan husi ai teka, ai na no ai “biasa” ho ho folin hanesan $ 30 too $ 90.

3. Sira mos halo ou suku capeo, karteira, selendang, pasta husi tais no seluk tan.

Tuir instruktores ou formadores no chefe prisaun katak sira hetan difikuldades iha marketing (pemasaran) ba sasan nebe prisoneiro sira halo tiha ona, sira mos hetan difikuldades iha material ou makina sira ba serwisu. Sira kontente wainhira iha ema bele halo promosaun sasan nebe iha ba ema sosa nai sira no husu tulun karik iha organisasaun ruma ajuda sira ho material ou ekipamento serwisu no mos hetan treinamento. Funsionariu sira husu atu halo study komparativo ba rai liur hodi hare’e isemplo atu nune bele mos aplika iha prisaun Bekora. Chefe prisaun mos terik teni katak wainhira iha feira/exposisaun/pameran ruma karik konvida mos sira atu tuir hodi promove prisoneiro sira nia produsaun.

Husi dada lia ho instruktores ou formadores sira iha prisaun Bekora, mosu hanoin e sujestaun ida ne’ebe bele hato’o ba governo mak hanesan : sasan ne’ebe maluk prisoneiro sira halo no ikus hetan sosa nain sira; bele fahe osan sorin ba administrasaun prisaun no balun fo hikas ba prisoneiro ne’ebe halo sosan. Osan ne’e bele fo ba prisoneiro sira ho mekanismo deposita deit sira nia osan, wainhira prisoneiros ne’e remata ona nia loron dadur iha prisaun hafoin fo osan ne’e, hamutuk ho ekuipamento serwisu iha bakote ida, atu nune wainhira prisoneiro ne’e sai nia bele kontinua ho nia badae ou skill nebe hetan durante iha priasun nia laran no mos falmilia bele kontente mos ho osan ne’be oitoan nia hetan durente iha dadur nia laran.

More from this author -

Latest News -