KOMPETISAUN FETO IHA AREA NEGOSIASAUN - Building Markets

KOMPETISAUN FETO IHA AREA NEGOSIASAUN

by Baptista da Silva
March 11, 2011

Shella.A.Corte-Real de Caldas mai hosi familia  Ainaro no Manatuto nia emar ba dahuluk nia hahu nia kompanha kh negosio  ho naran Hazel Brothers hahu iha tinan 2000 depois Direktora ne’e  Muda fila fali nia kompanha ne’e nia naran ba Caldas Technology  ou Caltech hahu iha tinan 2003 no iha tinan 2004 Direktora ne’e kumesa hahu iha hanoin ida hodi loke fila fali tan negosio seluk nebe maka ho nia naran Venture Hotel.

Kampaun Caltech iha Area Aitarak Laran Palacio presidente nia oin

Wainhira staff Verifikasaun dada lia ho Sra. Direktora Shella. A . Corte-Real de Caldas iha nia serbisu fatin Venture Hotel Bidau Lecidere, Dili katak hanesan nain ba Venture Hotel no mos nain ba Caldas Technology {Caltech} konstrusaun Direktora ne’e  iha interese Nasionalismo nafatin hodi kontribui ba iha nia nasaun nurak ida ne’e maiske nune mos oras ne’e dadaun iha Timor-Leste iha projecto oin-oin balun mai hosi Governo no balun mai hosi Agency Internasional sira maibe Direktora ne’e  salienta katak to oras ne’e dadaun nia ladaun hetan projecto direita husi Governo maibe direktora ne’e sempre halo serbisu Governo nian no katak serbisu hirak ne’e laos nia hetan direitamente hosi governo maibe sempre nia hetan sub fila fali hosi kompanha sira seluk nebe mak manan tiha iha kompetisaun ne’e depois fo fiar ba Kompanha ne’e hodi halao serbisu maiski nune Direktora ne’e  nafatin iha komitmentu boot hodi kontinua nafatin nia serbisu iha area konstrusaun no hotel tamba nia sempre barak liu Direktora ne’e halo  kompetisaun hodi halo serbisu no tuir tender sira nebe mak mai hosi agency internasional  sira  hanesan IOM, Oxfam. USAID no sira seluk-seluk tan alende ne’e hanesan mos Venture Hotel nia kliente mesak mai hosi agency internasional sira mak hanesan World Vision, Caritas Austalia, World Bank no sira seluk-seluk tan nebe maka hanesan kliente ba hotel nebe refere.

Shella Caldas Direktora no nain ba Caltech & Venture Hotel

Tiur mai informasaun  nebe mak hau hetan hosi Direktora ne’e katak oras ne’e dadaun Venture Hotel iha ona funsionari  hamutuk ema 21 Mane 8 no Feto 13 alende ne’e mos funsionario hosi Caldas Technology mos hamutuk ema 25 no mane 23, Feto 1  no mane estranjeiro 1 inklui ho nia Injenerio sira nebe mak serbisu iha kompanha  Caltech ne’e. Direktora ne’e  mos fo agradese ba nia membru tomak hosi Hotel no Caltech konstrusaun nebe mak too ohin loron sira hatudu duni sira nia komportamento ho kualidade no responsabilidade serbisu diak iha areas nebe refere.

Membrus Caltech halao hela Serbisu iha area Venture Hotel Lecidere

Badala ikus hau apresia tebes tamba  Direktora ne’e mos hatudu duni nia komitmento no partisipasaun ba dezenolvemento integradu nebe positive duni iha nasaun Timor-Leste ne’e tamba realidade nebe hatudu katak oras ne’e dadaun kompanha ne’e kria no loke tiha ona kampu serbisu ba ema lubun boot ida hamutuk ema kuaze nain 46  nebe mai hosi Mane 32 no Feto 14 nebe mak iha ona serbisu  hodi sustenta sira nia familia no mos sira nia nesesidade ekonomia moris lor-loron nian, espera katak karik emprejario lokal sira seluk maka iha hanoin no inisiativa hanesan mos Sra, Shella .A. Corte -Real de Caldas maka problema emprego nebe iha Timor-Leste sei larisku iha nasaun ida ne’e.

Membrus hosi Venture Hotel

 

Membrus nebe Responsavel ba Bar & Restaurant iha Venture Hotel

 

Kampaun Venture Hotel Bidau Lecidere, Dili

 

Tags : Dili Featured Business Profile Verification

More from this author -

Latest News -