Kualidade Produtu, Kustu no Atendementu - Building Markets

Kualidade Produtu, Kustu no Atendementu

by Simao de Jesus Belo
February 23, 2011

Hau, Simao de Jesus Belo nebe halao kna’ar iha PDT hanesan Asistenti Verifikasaun. Hau nia servisu loro-loron mak registu negisiu foun nebe interesante no halo manutensaun ba fronesementu directory iha Portal negosiu Timor Leste. Ami hakarak garante katak negosiu nebe prosperu bele hetan oportunidade hodi registu nune’e hetan oportunidade promosaun liu ghusi directory portal negosiu nebe sai hanesan sentru informasaun merkadudoria iha Timor Leste nebe entidade hotu husi rai laran no mos rai liur bele asesu.

Iha momentu neba hau nia maluk servisu ida ho naran Baptista da Silva, hetan rekomendasaun husi chefe antigu PDT, Claire Parois atu foti informasaun konaba Creative Design, Unipessoal Lda tamba nia seidauk registu no servisu diak tebes ho kualidade garantidu ba tempu naruk no regista iha directory portal negosiu nian iha 28 april 2010 ho Sra. Utik Koesnadi nudar Maneger ba kompanha(arkivu PDF). Tuir nota nebe hetan iha antes no depois foti informasaun katak kompanha ne’e atende ona servisu halo ona panfletu ba Secretariu Estadu Rekursu Naturais, Timor Telcom, Autoridade Nasional Petrolium no seluktan. Mesmu foin hahu iha fin 2009 no regista iha MTCI iha January 2010 maibe tamba sira uja metodu servisu no gestaun nebe diak ho sira Aiknanoik dehan “Ami mak Atan Klienti mak Liurai” entaun Creative Design, Unipessoal Lda nebe oferese servisu hanesan halo panfletu, print poster no photo, stiker, stiker kareta, brosura, kartaun negosiu no kartaun servisu no seluktan nebe nia servisu hetan kunhesementu no sabi inportante ba prokuramentu Governo no Agensia Internasional agora dadaun ne’e. Hanoin hirak mosu baseia ba sira nia vizasun iha lian malae dehan “To be the company that provides best-of-the-market not only in printing solution but also provide total support of the customer need”; Katak, “Sai kompanha nebe diak liu iha Merkadu laos ba solusaun printin deit maibe mos atende servisu tomak ba nesesidade klienti nian”.

Rezultadu Print Fotografia no Binkai husi Creative Design

Ne’e hatudu katak orientasaun servisu hodi hasae kualidade atu garante klienti nia satifestu no konfiansa ba servisu nebe sira halo a’as tebe-tebes no sai hanesan esperensia ba ita tomak nebe halao vida negosiu iha fronesementu produtu no servisu atu garante klienti sira bele satifestu ho ita nia atendementu. Iha vida negosiu buat oin rua mak inportante mak hanesan servisu fo orientasaun ba produtu katak fa’an nain orienta liu oinsa hetan lukru nebe bo’ot no ida tan mak fo orientasaun ba promosaun merkadu katak fa’an nain sira orienta liu ba sosa nain hodi mai sosa sira nia sasan.

Sasa Nain Sira iha Loja Jape

Realidade iha nasaun hanesan Timor Leste buat hirak seidauk senti tamba kompetisaun Merkadu sei ki’ik liu kompara ho nasaun dezemvolvidu nune’e buat hirak ita la fo inportante maibe keta haluha atu mantein no servisu ho ponto hirak tuir mai ne’e mak hanesan: Hahalok atendementu (Familiarismu, Pasiensia no Orienta sosa nain), Kualidade produtu no Kustu. Produtu nia kualidade sempre sai indikador ba sosa nain sira no sempre halo balansu ho kustu atu garante katak sosa nain sira iha kapasidade atu sosa produtu nebe ita oferese no baseia ba generalidade folin iha Merkadu nian. Nune’e ita sai susesu iha vida negosiu laos tamba deit ita iha kapital bo’ot maibe tamba ita nia susesu iha servisu ho kualidade diak, ita nia atendementu diak wanhira ema mai sosa sasan no kustu nebe equivalen. Ita hotu hatene katak negosiu iha Timor Leste hanesan fa’an nain produtu no servisu fo orientasaun liu oinsa atu hetan lukru nebe bo’ot hodi hasae folin no sira la fo atensaun ba gestaun negosiu hodi maneja servisu nebe iha. Ezemplu, sasan ita sosa iha loja ho folin $.5.00/unit, sira fa’an fali ho folin $.6.50 cent no sira hetan lukru 1.00/unit, $, 0.50 seluk ba transporte no prazu fa’an sasan fulan rua.

Sosa Nain ho Fa’an Nain Halo Hela Transaksaun iha Loja Jape, Colmera

Servisu nain Hadia hela Telemovel iha Ulumaroy Electronic

Diak liu ita fa’an $. 5.50 deit ($0.10 transporte no restu ne’e mak ita nia lukru maibe prazu sasan fa’an hotu ho tempu semana ida). Hanesan mos sira nebe moris iha vida fa’an kolen ka servisu hanesan karpinteiru, automotif hadia kareta no motor no halo manutensaun ekipamentu eskritoriu. Hirak ne’e ita nudar negosiu nain tenke toma atensaun hodi hetan balunsu entre sosa nain ho fa’an nain, nune’e parte rua nebe halao aktividade negosiu senti la lakon nola manan no hotu-hotu satisfas.

Servisu Nain Hadia Motor iha Bengkel SMS, Fatuhada

Tags : Featured Business Profile https://buildingmarkets.org/blogs/timor/wp-admin/post-new.php#

More from this author -

Latest News -