SEITOR PRIVADO NUDAR DALAN BA DEZENVOLVEMENTO - Building Markets

SEITOR PRIVADO NUDAR DALAN BA DEZENVOLVEMENTO

by Baptista da Silva
February 28, 2011

Termu dezenvolvemento tuir istoria nudar termu “comum” ne’ebe sosiedade sira assosia ho progressu. Dezenvolvemento iha konotasaun positive tamba relasiona ho esforsu ka prosesu atu hakat husi buat ne’ebe seidauk dezenvolvido ba dezenvolvemento atu sai dezenvolvido. Maiske nune termu dezenvolvemento lahetan fatin nebe metin iha vida-sosial, povo no nasaun.

Ohin loron Parlamento Nasional no Sosiedade Civil mos koalia maka’as iha uma fukun Timor-Leste nian kona ba dezenvolemento Nasional Integradu entaun lakoalia buat seluk maibe koalia mos asunto setor privado sira mos sai hanesan parseiria hodi kontribui ba dezenvolvemento iha nasaun ida ne’e atu nune nasaun ida ne’e mos bele dezenvolvido hanesan mos nasaun sira seluk.

Sentru Timor Development (Timor Plaza)

Exemplo ida mak hanesan Kompania Timor development (Timor Plaza) ho sira seluk wainhira staff Peace Dividend Trust liu hosi equipa verifikasaun hetan informasaun katak sira mos iha honesti bo’ot ida hodi kria ambiente ida ho diak hodi fasilita sentru informasaun merkadoria nian ba seitor privado sira seluk e’ hodi halao sira nia actividades negojio iha fatin ne’e alende hanesan fatin halibur ema hodi buka osan iha neba.

Maibe tuir hau nia hare katak seitor privado importante duni no seitor privado mos bele hanesan liman-ain ba governo nian hodi tulun no kria kampo detrabalho ba Timor oan sira hanesan Kompania Timor Development (Timor Plaza) hau nia hakarak karik wainhira mak sentru informasaun negosio hanesan ne’e iha mos Distrito hotu-hotu hau fiar katak sei fo benefisio boot ba joventude sira iha distrito no ekonomia sei iha mudansa boot ida iha nasaun ida ne’e no dezenvovemento komesa hakat ona pasu ida ba pasu seluk wainhira kumpara ho dezenvolemento nebe mak iha tinan uluk nian.

Kompania Street Burger King mos uza fatin hanesan ne’e hodi halibur osan

Atu kumpara deit iha tempo okupasaun Indonesia wainhira hau sei estuda hela iha kadeira SMA iha Indonesia nia tempo hau lahare fatin sira unik hanesan Kompania Timor Development (Timor Plaza) atu prepara fila fali fatin ba negosio sira seluk hanesan, National Insurance Timor-Leste, Timorgro Lda (NITL) ho sira sel-seluk hanesan Street Burger King hodi uza fatin hirak strategia hanesan ne’e atu hodi halao sira nia actividade negosio iha neba maibe wainhira hau hare fatin sira unique hanesan ne’e hau hanoin kalo ida ne’e mak dehan Independensia nia resultado! Wainhira Timor-Leste Independensia no sai hosi Resime Indonesia nia ukun maka nasaun ne’e fasil atu asesu iha fatin strategia sira hanesan ne’e kumpara ho tempu resime Indonesia nian iha tinan 1975 too mai iha 1999 ate to’o ohin loron,ita hanoin tok se wainhira mak fatin sira hanesan ne mak habelar nakonu iha Timor latar tomak ou distrito hat-hotu saida mak atu akontese tan?

Kompania Timorgro Lda mos uza fatin hanesan ne'e hodi fa'an sira nia produtu

Termu dezenvolvemento tuir istoria nudar termu “comum” ne’ebe sosiedade sira assosia ho progressu. Dezenvolvemento iha konotasaun positive tamba relasiona ho esforsu ka prosesu atu hakat husi buat ne’ebe seidauk dezenvolvido ba dezenvolvemento atu sai dezenvolvido. Maiske nune termu dezenvolvemento lahetan fatin nebe metin iha vida-sosial, povo no nasaun.

Ohin loron Parlamento Nasional no Sosiedade Civil mos koalia maka’as iha uma fukun Timor-Leste nian kona ba dezenvolemento Nasional Integradu entaun lakoalia buat seluk maibe koalia mos asunto setor privado sira mos sai hanesan parseiria hodi kontribui ba dezenvolvemento iha nasaun ida ne’e atu nune nasaun ida ne’e mos bele dezenvolvido hanesan mos nasaun sira seluk.

More from this author -

Latest News -