Converged infrastructure, network virtualization and security software will be purchased

« View all Tenders

Converged infrastructure, network virtualization and security software will be purchased
Buyer Name: Trabzon Metropolitan Municipality
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Türkiye
Opening Date: 04-Jun-2022
Closing Date: 28-Jun-2022
Closing Time: 07:30:00 GM+3
 • İlan Metni |
 •  Tam Ekran

BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI, AĞ SANALLAŞTIRMA VE GÜVENLİĞİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bütünleşik Altyapı, Ağ Sanallaştırma ve Güvenliği Yazılımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/546079

1-İdarenin

a) Adı : TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Yalıncak Rize Caddesi No:10G 61030 ORTAHİSAR/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası : 04624555549 – 4623341867

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bütünleşik Altyapı, Ağ Sanallaştırma ve Güvenliği Yazılımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Sunucu, 1 Kalem Yazılım

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ortahisar Trabzon

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 120 takvim günü içinde Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.06.2022 – 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Z/11 Yalıncak Mah. Ortahisar TRABZON

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

ISO 20000:2015 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası
 • ILN01634074
 • Şehir
 • TRABZON
 • İlçe
 • Ortahisar
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü
 • Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 28.06.2022 10:30
 • İhale Kayıt No
 • 2022/546079