Hygienic consumables

« View all Tenders

Hygienic consumables
Buyer Name: Kağıthane Municipality
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Türkiye
Opening Date: 08-Jun-2022
Closing Date: 30-Jun-2022
Closing Time: 07:00:00 GM+3

2022 Yılı 2.Dönem Hijyenik Sarf Mal ve Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

2-İhale konusu malın

3- İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi Yeni Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü Merkez Mah. Burcu Sk. A Blok No:7 Kat : -1 Kağıthane / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası
 • ILN01637454
 • Şehir
 • İSTANBUL
 • İlçe
 • Kağıthane
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü
 • Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 30.06.2022 10:00
 • İhale Kayıt No
 • 2022/570185
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet Binası- Encümen Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.06.2022 – 10:00

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem 30.105 kg çöp ve gıda torbası ve 151 kalem diğer sarf malzemeler olmak üzere toplam 154 kalem Hijyenik Mal ve Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Merkez Depo Nurtepe Sosyal Tesisi Beyaz Kafeterya Hamidiye Sosyal Tesisleri Kırkahvesi Kafeterya
c) Teslim tarihi : Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletme Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar (sipariş geçildikçe teslim edilecektir. Malların tesliminde 2022 Yılı 2. Dönem Hijyenik Sarf Mal ve Malzeme alım işi Teknik Şartnamesi Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici alındı belgesi karşılığında idareye teslim edilecektir.

1-İdarenin
a) Adresi : KAĞITHANE BELEDİYESİ YENİ KÜLTÜR MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. BURCU SK NO : 7 A BLOK KAT : -1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122942036 – 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale Kayıt Numarası : 2022/570185