Information technology hardware and software infrastructure

« View all Tenders

Information technology hardware and software infrastructure
Buyer Name: Fenerbahçe university
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Türkiye
Opening Date: 05-Jun-2022
Closing Date: 25-Jul-2022
Closing Time: 09:00:00 GM+3

Fenerbahçe Üniversitesi

Bilgi Teknolojileri Donanım, Yazılım Altyapısı Alımı İhalesi işi için Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 c) Doküman Bilgisi: İhale dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak Teklif Formu), idarenin 1. Maddede belirtilen adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale adı belirtilerek idari şartnamede belirtilen banka hesabına yatırılıp dekontu Mali İşler Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman Bedeli 300,00 TL (Üçyüz Türk lirası).

e) Teminat: Geçici ve Kesin Teminat alınmayacaktır.

3 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

   1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

   2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli,                                  

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

d) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,

e) Referans listesi

4-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5-Teklifler, ihale günü saat 11:30 ‘a kadar Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/İstanbul adresine kapalı zarf içinde kaşe ve imzalı olarak elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası
 • ILN01635875
 • Şehir
 • İSTANBUL
 • İlçe
 • Silivri
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü
 • Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 25.07.2022 14:00Fenerbahçe Üniversitesi
 • Bilgi Teknolojileri Donanım, Yazılım Altyapısı Alımı İhalesi işi için Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 •  c) Doküman Bilgisi: İhale dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak Teklif Formu), idarenin 1. Maddede belirtilen adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale adı belirtilerek idari şartnamede belirtilen banka hesabına yatırılıp dekontu Mali İşler Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman Bedeli 300,00 TL (Üçyüz Türk lirası).
 • e) Teminat: Geçici ve Kesin Teminat alınmayacaktır.
 • 3 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • 3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 • a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 •    1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 •    2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli,                                  
 • c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • d) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
 • e) Referans listesi
 • 4-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 • 5-Teklifler, ihale günü saat 11:30 ‘a kadar Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/İstanbul adresine kapalı zarf içinde kaşe ve imzalı olarak elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 •  

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
  • FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası
  • ILN01635875
 • Şehir
  • İSTANBUL
 • İlçe
  • Silivri
 • İlan Türü
  • İHALE
 • İhale Usulü
  • Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü
  • Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
  • 25.07.2022 14:00

1-İdarenin Fenerbahçe Üniversitesi
a) Adresi :Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir İstanbul
b) Telefon ve faks numarası :0 216 910 19 07
c) Elektronik posta adresi :sartname@fbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :www.fbu.edu.tr
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
                                          

Projeksiyon 45 ad.

Ekranla Tümleşik Masaüstü Bilgisayarı (ALL-IN-ONE PC) 50 ad.

İş İstasyonu 52 ad.

Bilgisayar Monitörü 152 ad.

Dizüstü Bilgisayar  10 ad.

İnce İstemci Terminali  100 ad.

Sunucu 3 ad.

Yedekleme Yazılımı (  Veeam Availability Suite Enterprise )           1 pak.

ATEN-CL1008MT 8Port USB/VGA Ekranlı KVM Switch 1 ad.

ATEN-CL1008MT Cihaz İçin Sunucu 10MT Bağlantı Kablosu  8 ad.

Omurga Anahtarı  1 ad.

Kenar Anahtarı     20 ad.

Aruba AP-505 (RW) Unified AP 55 ad.

Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 45 ad.

4x2x24# UTP CAT 6E LS0H Patch Cord Gri 0,5m HCS 1500 ad.

LC-LC Dupleks zip MM OM4 (50 / 125 mikron) 1 metre patch cord HCS 60 ad.

     Veri Merkezi Kliması 2 ad.

b) Yapılacağı yer :   Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi
c) Süresi :
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/ İstanbul
b) Tarihi ve saati :25.07.2022 Pazartesi Günü Saat 14:00

1-İdarenin Fenerbahçe Üniversitesi
a) Adresi :Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir İstanbul
b) Telefon ve faks numarası :0 216 910 19 07
c) Elektronik posta adresi :sartname@fbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :www.fbu.edu.tr
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
                                          

Projeksiyon 45 ad.

Ekranla Tümleşik Masaüstü Bilgisayarı (ALL-IN-ONE PC) 50 ad.

İş İstasyonu 52 ad.

Bilgisayar Monitörü 152 ad.

Dizüstü Bilgisayar  10 ad.

İnce İstemci Terminali  100 ad.

Sunucu 3 ad.

Yedekleme Yazılımı (  Veeam Availability Suite Enterprise )           1 pak.

ATEN-CL1008MT 8Port USB/VGA Ekranlı KVM Switch 1 ad.

ATEN-CL1008MT Cihaz İçin Sunucu 10MT Bağlantı Kablosu  8 ad.

Omurga Anahtarı  1 ad.

Kenar Anahtarı     20 ad.

Aruba AP-505 (RW) Unified AP 55 ad.

Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU 45 ad.

4x2x24# UTP CAT 6E LS0H Patch Cord Gri 0,5m HCS 1500 ad.

LC-LC Dupleks zip MM OM4 (50 / 125 mikron) 1 metre patch cord HCS 60 ad.

     Veri Merkezi Kliması 2 ad.

b) Yapılacağı yer :   Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi
c) Süresi :
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/ İstanbul
b) Tarihi ve saati :25.07.2022 Pazartesi Günü Saat 14:00