MICROSOFT EDUCATION SOLUTIONS MEMBERSHIP AGREEMENT

« View all Tenders

MICROSOFT EDUCATION SOLUTIONS MEMBERSHIP AGREEMENT
Buyer Name: Firat University
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Turkey
Opening Date: 06-Jun-2022
Closing Date: 30-Jun-2022
Closing Time: 07:00:00 GM+3

Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/539850

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 23119 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242370000/3079 – 4242128974

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kalem Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – ELAZIĞ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 10 takvim günüdür. Üyelik Anlaşması kapsamındaki ürün kullanım hakları bu işe ait sözleşme imzalandıktan sonra en geç 10 (On) iş günü içinde açılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakiben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.06.2022 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Üniversitemiz, Rektörlük Toplantı Salonu – ELAZIĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞK. 
 • İlan Numarası
 • ILN01633345
 • Şehir
 • ELAZIĞ
 • İlçe
 • Merkez
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü
 • Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 30.06.2022 10:00
 • İhale Kayıt No
 • 2022/539850