Providing and installing a complete solar energy system

« View all Tenders

Providing and installing a complete solar energy system
Buyer Name: Shafak
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Türkiye
Opening Date: 20-Jun-2022
Closing Date: 29-Jun-2022
Closing Time: 11:00:00 GM+3

Tender Application documents for

PR # 22-32-374-844 Providing and installing a complete solar energy system

İhale Talep Belgeleri

PR # 22-32-374-844 Entegre bir güneş enerjisi sisteminin sağlanması ve korunması

 

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

 

Şafak derneği, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak derneği özünde, Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulmuştur. hayatlarının ihtiyaçlarını ele geçirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak haysiyet, eşitlik ve insanlıktır.

 

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini bağlantıları ne olursa olsun savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sağlamak ve uzun vadede toplumu bir özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur

 

 1. The subject of the tender:

Shafak is looking for qualified suppliers to Providing and installing a complete solar energy system in Al-Bab (Qabasin-Ar-Raee) sub-district – According to the General specifications in Annex (A)

Shafak reserves the right to divide the contract between two or more providers.

 

 1. İhale konusu:

Ek (A)’daki Genel şartnamelere göre Shafak, Al-Bab (Qabasin-Ar-Raee) bölgesinde eksiksiz bir güneş enerjisi sistemi sağlamak ve kurmak için nitelikli tedarikçiler arıyor

Shafak, sözleşmeyi iki veya daha fazla sağlayıcı arasında bölme hakkını saklı tutar.

 

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link or by scan the QR.

 

https://drive.google.com/file/d/1TtkPD6EbwPlMJc9wnp-PRqbO6xiRLEVf/view?usp=sharing

 

ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

https://drive.google.com/file/d/1TtkPD6EbwPlMJc9wnp-PRqbO6xiRLEVf/view?usp=sharing

 

 

Veya QR Kodunu Tarayarak:

 

 1. Start application20 June 2022
 2. The deadline for application29 June 2022 at 14:00 in local time in Turkey
 3. Başvuru başlangıcı: 20 Haziran 2022
 4. Başvuru için bitiş tarihi: 29 Haziran 2022 türkiye yerel saatle 14:00

 

 1. Submission:
 • To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.
 1. Technical Offers (from 1 page to 37 page) shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.
 2. Financial Offer (from 38 page to 43 page) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

 

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to either “Shafak Office in Azaz or Shafak Office in Bab Al Hawa or Shafak Office in Gaziantep – Turkey”

 • All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. (sign and stamp each single page of tender),

 

 • Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.

 

 • Any bids that contain any miscalculations, the unit price will be considered, any other significant calculation error for example but not limited; submitting the offer in currency other than the USD, or there is ambiguity will the procurement committee may decide be disqualified the bid is from the tender.

 

 1. başvurmak:
 • İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde koyulamaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.
 1. Teknik Teklifler (sayfa 1’dan sayfa 37’ye kadar) ayrıca ihale Numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır
 2. finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 38’dan sayfa 43’ye kadar) ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda üretilecek ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

 

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve aşağıdaki ofislerden birine teslim edilecektir

“Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi”

Suriye Bab Al Hawa Şafak Ofisi

Suriye AZAZ Şafak Ofisi

Bunlar dışında başka bir ofisten teklif alınması kabul edilmeyecektir.

 

 • Tüm ihale dokümanları, BOQ’lar ve teknik şartnameler imzalanacak ve kaşelenecektir. (ihalenin her sayfasını imzalayın ve kaşeleyin),
 • Belirsiz veya göze çarpmayan belgelerin sunulması, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya herhangi bir değerlendirmeden çıkarılmasına neden olabilir.
 • tekliflerde bulunan Herhangi bir hesaplama hatası içeren teklif,örneğin , birim fiyat, diğer önemli hesaplama hataları, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teklifin ABD Doları dışında bir para biriminde verilmesi halinde,bir belirsizlik varsa, alım komitesinin teklifin ihale dışı bırakılmasına karar verebilecektir .

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

Last date to submit offers is:  29 June 2022 at 14:00 in Local time in Turkey, Offers received after this time will not be considered.

teklif verme tarihi son gün: 29 Haziran 2022 Türkiye yerel saatle 14:00, Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır