SOFTWARE AND SUPPORT SERVICE

« View all Tenders

SOFTWARE AND SUPPORT SERVICE
Buyer Name: IZMIR METROPOLITAN MUNICIPALITY
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Türkiye
Opening Date: 07-Jun-2022
Closing Date: 28-Jun-2022
Closing Time: 07:00:00 GM+3

KURUMSAL BİLGİSAYAR ENVANTER VE YAMA YÖNETİM, AKTİF DİZİN YÖNETİMİ VE RAPORLAMA, SON KULLANICI PAROLA DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİM YAZILIMI LİSANS YENİLENMESİ VE DESTEK PAKETİ HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/540674

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B 35250 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322931620-2933740 – 2322933743

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

KURUMSAL BİLGİSAYAR ENVANTER VE YAMA YÖNETİM, AKTİF DİZİN YÖNETİMİ VE RAPORLAMA, SON KULLANICI PAROLA DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİM YAZILIMI LİSANS YENİLENMESİ VE DESTEK PAKETİ HİZMETİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

KURUMSAL BİLGİSAYAR ENVANTER VE YAMA YÖNETİM, AKTİF DİZİN YÖNETİMİ VE RAPORLAMA, SON KULLANICI PAROLA DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİM YAZILIMI LİSANS YENİLENMESİ VE DESTEK PAKETİ HİZMETİ ALIMI – 5 HİZMET KALEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 20(Yirmi) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.06.2022 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B 35250 Konak/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağ üzerinden izleme veya BT operasyonları veya BT servis yönetimi yazılımları veya IT yazılımları veya BT hizmet veya BT altyapı veya BT operasyon yazılımları hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler./0,87

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası
 • ILN01635300
 • Şehir
 • İZMİR
 • İlçe
 • Konak
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü
 • Kiralama ve Hizmet Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 28.06.2022 10:00
 • İhale Kayıt No
 • 2022/540674