Stationery and office supplies

« View all Tenders

Stationery and office supplies
Buyer Name: T.C. Sağlık Bakanlığı
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Turkey
Opening Date: 08-Jun-2022
Closing Date: 29-Jun-2022
Closing Time: 08:00:00 GM+3

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

6 Kısım Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/556452
1-İdarenin
a) Adı : YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : KOŞUYOLU MAH. KOŞUYOLU CADDESİ NO:71 KADIKÖY / İSTANBUL KADIKÖY KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02165472679 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

3-İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası
 • ILN01638103
 • Şehir
 • İSTANBUL
 • İlçe
 • Kadıköy
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü
 • Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 29.06.2022 11:00
 • İhale Kayıt No
 • 2022/556452
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.06.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 – KADIKÖY / İSTANBUL

a) Adı : 6 Kısım Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kısım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 – KADIKÖY / İSTANBUL TÜSEB Mamak Yerleşkesi, Aziz Sancar Araştırma Merkezi Yeni Bayındır, Mavi Göl cad. 06270 MAMAK / ANKARA Malların Teslim edileceği yer, Teknik Şartname hükümlerine uygun şekilde idareye ait yerleşkelere yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde tüm malları Teknik Şartname hükümlerine uygun şekilde idareye(teslim adreslerine) teslim etmelidir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır