THE SERVICE OF CHECKING THE SUITABILITY OF THE WORKS WITH THE TECHNIQUE

« View all Tenders

THE SERVICE OF CHECKING THE SUITABILITY OF THE WORKS WITH THE TECHNIQUE
Buyer Name: General Directorate of Forestry
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Turkey
Opening Date: 11-May-2022
Closing Date: 02-Jun-2022
Closing Time: 07:30:00 GM+3

TERASLARIN APLİKASYONU EKSKAVATÖR İLE GRADONİ ŞEKLİNDE TOPRAK İŞLEME YAPILMASI, İŞLERİN YAPILIRKEN TEKNİĞİNE UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ceyhan 3 Endüstriyel Plantasyon Sahasında Terasların Aplikasyonu (Kazık Bedeli Dahil) Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde (Buror Teras) Toprak İşleme yapılması, İşlerin yapılırken tekniğine uygunluğunun kontrolü hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

2-İhale konusu hizmet alımın

3-İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
 • ADANA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası
 • ILN01617800
 • Şehir
 • ADANA
 • İlçe
 • Seyhan
 • İlan Türü
 • İHALE
 • İhale Usulü
 • 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü
 • Kiralama ve Hizmet Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
 • 02.06.2022 10:30
 • İhale Kayıt No
 • 2022/452039
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ağaçlandırma, Suni veya Tabi Tensil,  Rehabilitasyon, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol işlerine ait her türlü Makineli toprak işleme işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.06.2022 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adana Orman İşletme Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. No:20 Seyhan/ADANA

a) Adı : Ceyhan 3 Endüstriyel Plantasyon Sahasında Terasların Aplikasyonu (Kazık Bedeli Dahil) Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde (Buror Teras) Toprak İşleme yapılması, İşlerin yapılırken tekniğine uygunluğunun kontrolü
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ceyhan Orman İşletme Şefliği 149, 150, 204, 206, 207 ve 208 nolu bölmelerinde 215 Km Teras Aplikasyonu (Kazık Bedeli Dahil) Yapılarak Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi (Buror Teras)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ceyhan Orman İşletme Şefliği 149, 150, 204, 206, 207 ve 208 nolu bölmelerinde
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 75(YetmişBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. No:20 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224570636 – 3224534966
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İKN : 2022/452039