Emprejariu iha Zumalai: Seidauk manan Tender maibe Servisu PDT importante ba ami iha baze..! - Building Markets

Emprejariu iha Zumalai: Seidauk manan Tender maibe Servisu PDT importante ba ami iha baze..!

by Eduardo Da Costa
February 22, 2011

“Mesmu hau koko ona hato’o aplikasaun  ba tender fornesementu  sasan ba organizasaun international balun iha Dili no seidauk iha oportunidade manan, maibe notifikasaun tender husi sentru distribuisaun tender – PDT liu SMS no email importante ba ami nia Kompanha nebe hala’o  aktividade iha baze, liliu iha distritus no sub-distritus,  tamba informasaun nebe ami hetan bebeik la selu ho osan, tamba fornesementu sevisus PDT fo ho gratuitu atu emprejarius nebe de’it mak registu ona iha online database aprovisionamentu PDT nian atu asesu informasaun tender iha Timor-Leste no bele kompete iha proseu tenderizasaun no transparante”.

Info tender fahe gratuita ba vijitantes komersiante

Lia hirak ne’e hato’o husi Senhor Benjamin dos Santor, Direitor Kompanha Manu Bey Unipessoal Lda nebe operasiona iha sub-distritu Zumalai, distritu Covalima liu husi komunikasaun telemovel iha segunda ne’e, relasiona ho notifikasaun SMS ba dejaminasaun informasaun tender liu husi email nebe nia simu.

Sennhor Benjamin hatutan tan katak,  nia hetan notifikasaun liu SMS no email kuaje dala barak ona maibe nia foin koko hatama proposta dala ida no tuir kompeteisaun tender nebe PDT lansa husi organizasaun international ida iha Dili maibe  kompanha nebe nia lidera seidauk hetan posibilidade manan tender ne’e tamba lakon kompete ho Kompanha sira nebe nia baze iha Dili.

Profile Manu Bey Unipessoal Lda iha situs aprovisionamentu online PDT

Mesmu nune’e senhor Benjamin husu PDT atu apoiu informasaun nafatin nune’e hatene projetu sira nebe kompanha international sira hala’o ho parseiria ita nia governu iha parte costa sul ka tasi mane, nune’e sira bele hatene karik iha posibilidade ba fas parte projetus nebe hala’o dejenvolvimentu iha area supply base  neba tuir kapasidade imprejaria local. Kompanha ne’e hahu hari’i iha inisiu 2010 no fo ona sevisu ba ema nai’in Lima (5) feto no mane.

Atu hetan formasaun klean liu tan bele hare profile kompanha Manu Bey Unipessoal Lda iha situs aprovisionamentu online iha linha anexu.

More from this author -

Latest News -